Vady zemědělských pozemků mohou být problematické při jejich prodeji

O co se jedná a jak konkrétně mohou zkomplikovat život? vady pozemku.jpg

Co jsou vady zemědělského pozemku

Zemědělské pozemky jsou takové pozemky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Půda naplňuje svou ekonomickou funkci jak z hlediska úrodnosti, tak také pro možnost zhodnotit prostředky právě v rámci nákupu půdy. Pro potenciální investory pak bývají z hlediska výnosu nejvíce zajímavé pozemky z kategorie trvalý travní porost a orná půda. V některých případech však mohou investiční záměry komplikovat vady.

Vady mohou být nejčastěji následujícího typu:

  • nálety
  • absence přístupové cesty
  • sloupy elektrického vedení vyskytující se na pozemku

Právní vady

Specifickou kategorii vad vyskytujících se v souvislosti s pozemky tak tvoří kupříkladu vady právní. Sem mohou náležet například zřízení tzv. služebnosti neboli právo na užívání cizího pozemku (dříve věcné břemeno) v souvislosti s umístěním zmíněných sloupů elektrického vedení. Vlastník je pak povinen strpět určité jednání, jako je například samotné umístění vedení, ale i volný průchod přes pozemky. Vady se promítají do celkového stavu pozemku a též fakticky mohou zabránit ve využívání pozemku, například balvanitost, kontaminace chemickými látkami a další.

Jak se určuje cena zemědělského pozemku

Úřední cena pozemku se stanovuje na základě vyhlášky č. 441/2013 Sb. Pozemek se ocení dle BJEP neboli bonitované půdně ekologické jednotky. Na tržní cenu pozemku má vliv především umístění v terénu, vzdálenost od nejbližší obce a přístupové cesty. Svůj význam má i celková výměra, počet a tvar pozemků, promítá se sem konkurence mezi nakupujícími v dané lokalitě, pozemkové úpravy a faktor „zvláštní obliby“. V praxi tak platí, že skutečná tržní cena je ve výsledku mnohdy až několikanásobně vyšší ve srovnání s tou vyhláškovou.

Jaký vliv mají vady na cenu pozemku

Obecně lze říci, že jakýkoli pozemek, což platí i pro půdu zemědělskou, zatížený vadami, ať už jsou charakteru právního či jiného, ztrácí na hodnotě. Specifický případ představuje také propachtování pozemku. V případě, že se objeví na pozemku vady, které navíc nemusely být patrny již v okamžiku podpisu pachtovní smlouvy, má pachtýř nárok na přiměřenou slevu, a v případě, že taková vada užívání pozemku zásadním způsobem ztěžuje nebo zcela znemožňuje, může být smlouva pachtýřem ukončena bez výpovědní doby.

Co se s vadami dá dělat?

Uživatel zemědělské půdy má v první řadě přímo povinnost pečovat o úrodnost, zabránit ztrátám úrodné vrstvy a vytvářet předpoklady pro to, aby využití půdy odpovídalo jejím kvalitám. V případě některých vad je možné je rychle odstranit. V případě těch závažnějších to ale, jak vyplývá z předchozích odstavců, jednoduše možné není. Druhým zásadním faktorem je mít reálnou představu o hodnotě pozemku a nenechat se napálit nejrůznějšími spekulanty.

Máte jakýkoliv dotaz? Potřebujete poradit s nákupem nebo prodejem zemědělské půdy? OZVĚTE SE NÁM.