Jak vypořádat spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví, tedy společná vlastnická práva k určité věci, se nejčastěji vztahují na nemovitosti. Pokud je člověk spoluvlastníkem, má k dané věci určité práva a povinnosti, které uplatňuje vždy s ohledem na ostatní spoluvlastníky. Tento statut vlastnictví bývá složitý zvláště v případě, že dochází k neshodám s ostatními vlastníky o tom, jak má být daná věc používána nebo s ní nakládáno. Také proto se velmi často přistupuje ke snaze o zrušení spoluvlastnictví, které je následně specifickým způsobem vypořádáno.

podání rukou

Kdy spoluvlastnictví vzniká a jak funguje

Spoluvlastníkem se člověk stává v případě, že nabude vlastnický podíl k movité či nemovité věci – výjimkou z tohoto pravidla je pouze bezpodílové spoluvlastnictví (obecně uplatňováno výhradně v rámci společného jmění manželů), kdy spoluvlastníci disponují právem nakládat bez omezení s celým majetkem. Podílové spoluvlastnictví může vzniknout hned několika způsoby – jednak jako vypořádání po rozvodu manželství, dohodnou-li se manželé tímto způsobem, případně na základě společné smlouvy o koupi majetku, kde je spoluvlastnictví založeno či jako výsledek darovací smlouvy. Nejčastěji však spoluvlastnictví vzniká z dědictví, tedy v případě, že je v rámci dědického řízení realizována změna vlastníka nedělitelného majetku, kterým bývají nemovitosti (stavební objekty či pozemky). U podílového spoluvlastnictví dochází k problémům zejména v případě, že je nutné s majetkem určitým způsobem nakládat – s jakýmkoliv úkonem musí souhlasit všichni spoluvlastníci.

Proč přistoupit k vypořádání spoluvlastnictví

Není-li spoluvlastnictví funkční, tedy nemají-li všichni spoluvlastníci zájem majetek využívat dohodnutým způsobem, je vždy lepší přistoupit k jeho zrušení a vypořádání. Vypořádání se obvykle řeší finanční cestou, tzn. spoluvlastník, který nemá zájem majetek vlastnit, se ze spoluvlastnictví vyplatí. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se vždy musí řešit formou písemné smlouvy a může mít také formu soudního rozhodnutí, panují-li mezi spoluvlastníky velké neshody a nejsou schopni se na zrušení a vypořádání dohodnout.

Jak probíhá zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Nejjednodušším způsobem, jak vypořádání spoluvlastnictví realizovat, je dohodou. Pokud je možné dosáhnout vypořádání mimosoudní cestou, je to vždy výhodnější varianta. U nemovitostí se většinou postupuje tak, že jeden spoluvlastník vyplatí všechny ostatní spoluvlastníky a nemovitost je v katastru přepsána na něj jako na jediného vlastníka. Nemá-li žádný ze spoluvlastníků dostatek prostředků na vyplacení ostatních, je další variantou prodej nemovitosti, přičemž každému spoluvlastníku je následně vyplacena poměrná částka. Tento proces je vždy výhodnější než prodávání pouze poměrné části nemovitosti, které se realizuje hůře a bývá nákladnější.

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudní cestou

Není-li možné dosáhnout dohody mezi spoluvlastníky mimosoudně, lze jeho zrušení řešit soudní cestou. V takovém případě je vypořádání řešeno obdobným způsobem, a to přikázáním věci jednomu ze spoluvlastníků, který však musí ostatním spoluvlastníkům poskytnout přiměřenou kompenzaci, nebo prodej dané věci ve veřejné dražbě s následným rozdělením vydražené částky.

Ať už vás zajímá jakýkoliv pozemek a potřebujete zjistit maximum informací, obraťte se na nás a my zjistíme a zajistíme vše potřebné. Ozvěte se nám!