Jak rozšířit svůj pozemek

Půda dnes představuje velmi ceněný majetek. Vlastníte pozemek a potřebujete jej rozšířit? Jak na to a na co všechno je potřeba dbát?

České pole

Jaké jsou podmínky pro směnu pozemku se Státním pozemkovým úřadem

Pozemky stále tvoří pomyslnou jistotu z hlediska uložených peněz. Investování do tohoto segmentu představuje výhodný krok. Ve srovnání s nemovitostmi může být výhodnější hlavně proto, že pozemky jsou levnější. Domy a byty jsou běžně nadhodnocené dokonce o 25 až 65 %.

Máte-li již k dispozici část půdy, může být výhodnější vlastnictví rozšířit. Standardním způsobem je zakoupení dalšího pozemku. V případě, že pozemek má v držení soukromá osoba, je koupě v principu jednoduchá. S vlastníkem se domluvíte na příslušné ceně a uzavřete kupní smlouvu. Pakliže vybraný pozemek vlastní podnik, nebo dokonce stát, je ale situace složitější.

V případě, že že pozemek náleží státu, nabízí se jako možnost pořízení pozemku jiného a následná směna. Tou se obě zúčastněné strany navzájem zavazují převést na sebe vlastnické právo k věcem určeným ve smlouvě.

Obecně Státní pozemkový úřad deklaruje, že ke směně lze přistoupit za podmínek, že je tento úkon pro stát výhodný. O směnu může žádat jednak vlastník nemovitostí nebo subjekt, který má smluvně zajištěno formou smlouvy o smlouvě budoucí, že na jeho výzvu získá od třetí osoby nemovitosti, které budou předmětem směny.

Jak probíhá směna pozemku ve vlastnictví státu

Směna je možná v rámci jednoho katastrálního území, ale samozřejmě také napříč různými okresy nebo kraji. Podmínkou pro směnu dále také je, že jsou pozemky součástí zemědělského půdního fondu a současně se nejedná o lesní pozemek, plochu vodní nebo plochu ostatní. Také se vyžaduje, že zemědělské využití pozemku nesmí být limitováno. Vždy se musí jednat o zemědělskou půdu, která není zanedbaná, uvádí dále SPÚ.

Stejně tak platí, že pozemek, který nabízíte, nesmí být územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infrastruktury.

Dále se nesmí nacházet v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo nesmí již k těmto účelům být využit.

Před směnou je nezbytné prověřit omezení stanovená právními předpisy nebo zakladatelskými dokumenty. Oba pozemky (nabývaný i převáděný) je nutné ocenit znaleckým posudkem. Smlouva musí být písemná a měla by obsahovat především identifikaci obou smluvních stran i směňované věci.

Schvalování v případě pozemků směňovaných se Státním pozemkovým úřadem následně probíhá na úrovni ústředního ředitele. Završuje se podáním návrhu na příslušný katastrální úřad. Celý proces může trvat přibližně 6 měsíců. Řádově se ale jednání může protáhnout i na roky.

Chcete vědět více o investici do zemědělské půdy, nebo byste si rádi nějakou půdu rovnou koupili? Ozvěte se.