K čemu slouží advokátní úschova a proč ji chtít

Advokátní úschova je velice praktickým nástrojem, který slouží ke zvýšení jistoty a důvěry při realizaci smluvních závazků. Funguje totiž na principu ponechání peněz na neutrálním místě spravovaným zvoleným advokátem, a to až do doby, než budou splněny předem definované podmínky - a to jak ze strany kupujícího, tak i prodávajícího. Advokátní úschova je tedy nástroj umožňující garantovat to, že všechny smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly před tím, než dojde k transferu peněz. Advokátní úschova

Hlavní výhody advokátní úschovy

Advokátní úschova pak nabízí hned celou řadu výhod pro obě zainteresované strany. Hlavní výhodou je pochopitelně zvýšená bezpečnost. Peníze jsou po celou dobu uloženy na bezpečném místě a nemohou být zneužity ani jednou ze stran. Advokátní úschova tedy napomáhá budovat důvěru mezi obchodní stranami, které se díky tomu ani nemusejí pořádně navzájem znát. V neposlední řadě advokátní úschova pomáhá zjednodušit proces obchodní dohody a eliminuje potřebu složitých platebních mechanismů.

Kdy dává smysl využít advokátní úschovu?

Advokátní úschova se běžně používá v mnoha oblastech obchodního práva, nejčastěji se s ní však lze setkat při těchto událostech: Při koupi nemovitosti - kupující složí kupní cenu do úschovy advokáta a ta je následně uvolněna prodávajícímu po splnění smluvních podmínek (např. po zápisu do katastru nemovitostí). Při prodeji firmy - kupující složí kupní cenu do úschovy advokáta a ta bude následně připsaná ve prospěch prodávajícího po splnění sjednaných podmínek (např. splacení finančních závazků věřitelům). Při řešení sporů - strany sporu složí do úschovy advokáta peníze, jež budou následně předány vítězné straně po skončení sporu.

Kdy naopak není advokátní úschova potřeba?

Jestliže si strany navzájem důvěřují, tak by byla advokátní úschova spíše nadbytečnou formalitou. Stejně tak se nevyplatí ani v případě drobných obchodů s nízkým rizikem, neboť v takovémto případě by mohly náklady na advokátní úschovu převyšovat její benefity.

Je advokátní úschova výhodná?

Za advokátní úschovu se pochopitelně platí poplatek. Jeho sazba se liší v závislosti na advokátovi a složitosti obchodu. Nicméně advokátní úschova je obecně vzato vnímána jakožto výhodný nástroj pro obě strany obchodu, neboť usnadňuje celou řadu věcí, viz výše.

Nepodceňte výběr advokáta

Vzhledem ke kauzám z minulosti, kdy byl nástroj advokátní úschovy zneužit nepoctivými advokáty, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost volbě, komu své peníze svěříte. Je potřeba si ověřit, že advokát je skutečně důvěryhodný. Je tedy dobré si prověřit, zdali je advokát řádně zapsán v České advokátní komoře, zda má pojistku advokáta, zkontrolujte také jeho identifikační průkaz České advokátní komory. Stejně tak vypovídající hodnotu mají i reference od jiných klientů či profesní historie advokáta.

Chcete si být advokátem jistí? Za naše advokáty se zaručujeme, spolupracují s námi již řadu let a v obchodu se zemědělskou půdou jsou odborníky. Pokud chcete koupit nebo prodat pozemek opravdu bezpečně oslovte nás přímo zde. OZVĚTE SE.